Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van het Maartenhuis. De cliëntenraad heeft minimaal 3 en maximaal 6 leden. Dat kunnen bewoners zijn of deelnemers van de dagbesteding. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directeur-bestuurder en minimaal 1 keer per jaar met de raad van toezicht.

Adviesraad

De cliëntenraad kan zich bij de uitvoering van haar taken laten bijstaan door de adviesraad. De adviesraad kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren aan de cliëntenraad. De leden van de adviesraad zijn familieleden (eerste en tweedegraads), mentoren of curatoren van cliënten.

Coach

De coach van de cliëntenraad helpt de cliëntenraad bij de uitoefening van haar medezeggenschapsrecht.