ANBI-gegevens

Stichting Vrienden van het Maartenhuis is een ANBI-erkende instelling. Giften aan de vriendenstichting zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.

1. Naam Stichting Vrienden van het Maartenhuis
2. Fiscaal nummer 8184.44.514
3. Contactgegevens Kotterstraat 13, 1794 BD Oosterend
4. Bestuurssamenstelling

dhr. J. Dogger (voorzitter)
dhr. R. Grisnigt (penningmeester)
mevr. E. Douma (secretaris)
mevr. T.Rutten (lid)
mevr. M. Hohmann (lid)

5. Beleidsplan Zie bijlage
6. Beloningsbeleid Het bestuur wordt niet bezoldigd voor de uitoefening van haar werkzaamheden.
7. De doelstelling De Stichting heeft ten doel:

a. Het financieren van zaken ten behoeve van de doelgroep, te weten: bewoners van Stichting Camphillgemeenschap "Maartenhuis", gevestigd te De Koog op Texel, met een verstandelijke handicap met een zorgvraag die niet van overheidswege of door voorliggende voorzieningen kunnen worden vergoed;

b. Het verwerven van fondsen ter financiering van de onder 1.a. genoemde zaken;

c. Het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen bestemd om te worden aangewend ten behoeve van de doelgroep;

d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten  
9. Financiële verantwoording

Jaarstukken 2017
Jaarstukken 2018
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2020
Jaarstrukken 2021